Banner


 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anayasanın 135’inci maddesinde belirtilen amaca uygun olarak; odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve 5174 sayılı Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

 • Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve mevzuatında yazılı hizmetler ile odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuşlardır.

 • Ticaret ve Sanayi Odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır (5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 4.maddesi)

 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9.maddesinde zorunlu olarak “Ticaret Siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.' dendiğinden oda kaydı zorunludur.

 • Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

 • Ticaret Sicili Memurluğu'na ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'na kaydolabilmeniz için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu'nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre 'Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.' Diğer taraftan Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıt olabilirler.

 • Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. (5174 Sayılı Kanun madde 10)

 • Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır. (5174 Sayılı Kanun madde 9 ikinci fıkra)

 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri görüntülenememektedir.)

 • Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php) ve veri tabanı üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

 • Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

 • Munzam aidat odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisi beyannamelerinde yer alan ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında tahsil edilen aidat türüdür. Zarar eden üyelerden, zarar edilen yıl için munzam aidat alınmamakla birlikte, bu aidatın toplamı yıllık aidat tavanının 20 katını geçememektedir. (5174 S. Kanun’un 25. Maddesi)

 • Ticaret sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneğini ya da bu durumu gösterir ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla odaya ibraz eden üyeler ile münfesih olan ve bu durumu belgelendiren üyelerin kaydı oda yönetim kurulu kararıyla silinir.

 • Odalar ve borsalar, taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, burs vermeye, 5174 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidirler. (5174 S. Kanun Madde 11)

 • Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, tek taraflı veya çok taraflı Türk-yabancı veya yabancı-Türk ticaret, sanayi ve deniz ticaret odası adı ile kurulacak odalar dernek statüsündedirler ve kuruluşlarında TOBB’un izni aranır. Bu odalardan yurt dışında kurulmuş olanların faaliyetlerinin izlenmesi, yurt içindekilerin çalışmalarının denetlenmesi ve izlenmesi, TOBB tarafından yapılır. Bu şekilde kurulan dernekler, 5174 sayılı Kanunda belirtilen hususlar dışında Dernekler Kanununda yer alan genel hükümlere tâbidir. (5174 S. Kanun Madde 58)

 • Oda, borsa, TOBB ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilenler 5174 sayılı Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. (5174 S. Kanun Madde 73)

 • 1. Taksit son ödeme tarihi 30 Haziran, 2. Taksit son ödeme tarihi 31 Ekim´dir. (5174 S. Kanun Madde 25)